luận giải - chuaviet.org

Hanoi,Vietnam, 04/12/2022

17 ℃
Độ ẩm: 100%

Hành hương Thánh tích Phật giáo Tứ Động Tâm

Luận giải

Thức Thứ Tám
30/10/2020
Thức Thứ Tám hay A Lại Ya là thức chủ trong 8 thức. Thức nầy có nhiều cách gọi khác nhau để chỉ về nhiệm vụ của mình. Tựu chung thức nầy có 3 việc chính...
Từ những ý thức
30/10/2020
Khi còn trong bụng mẹ, chờ đợi được sinh ra con người đã phải quờ quạng tự muốn giải thoát khỏi tù túng tối tăm này. Và rồi khi chào đời, con người lại...
Triết học Như Lai Tạng
30/10/2020
Như Lai (Tathagata) một trong 10 hiệu của Phật “không từ đâu đến, không đi về đâu”, là tính thường trụ thường hằng của các pháp, như như bất động không...
Trung Luận (Madhyamaka Sastra)
30/10/2020
Trung luận hoặc Trung quán luận, gọi đầy đủ theo tên Phạn văn là Căn bản trung luận tụng (sa. mūlamadhyamakakārikā) - "Những câu kệ tụng theo tông chỉ trung quán...
Truy môn cảnh huấn
30/10/2020
Phù, nghiệp hệ thụ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Tuy nãi, tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Vô thường,...
Vi Diệu Pháp Toát Yếu
30/10/2020
Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cả danh và sắc, hai thành phần tâm linh và vật chất cấu tạo guồng máy phức tạp của con người, đều được phân tách rất tỉ mỉ....
Văn học A Tỳ Đàm ở Miến Điện
29/10/2020
Trong bài thường nhắc tới tước hiệu tôn giáo của các trưởng lão Miến Điện (chẳng hạn Nànàlankàra, Ariyàlankàra, Vicittalankàra, Kavidhaja, …), chúng tôi quyết...
Yếu chỉ Trung Quán Luận
29/10/2020
Có người hỏi: "Phật pháp có thể chia nhiều tông, tại sao không thể chia nhiều phái?" Nên biết Phật pháp là để hiển bày bản thể tự tánh bất nhị của Diệu...
A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ
16/10/2020
A Tỳ Đàm trong truyền thống Hữu Bộ - Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ là một trong những bộ phái Phật Giáo xưa nhất.
banner 3